Natuur- en landschapbeheer

Wij vinden het behoud van het Friese landschap belangrijk en hechten waarde aan het behoud van de weidevogels. Wij werken samen met o.a. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

De volgende werkzaamheden voeren wij regelmatig uit:

  • aanleg drasplasgebied;
  • aanleg helofytenfilter en/of moerasfilter;
  • snoeien boomwallen;
  • aanleg natuurvriendelijke oevers.

Bij deze werkzaamheden houden we rekening met alle regels die gelden voor de onder andere ecologische en landschappelijke functies.